ผู้บริหาร สถจ.ตรัง
 
นายศตพงษ์ สุนทรารักษ์
ท้องถิ่นจังหวัดตรัง
นางสาวจุฑามาศ บุญเนื่อง
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นายสมเชต เรืองอินทร์
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
นายวิจิตต์ หวานนวล
ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
นางสาวเสาวภา คงนคร
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
นายนันทโชติ สิงหพันธ์
นิติกรชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์