ท้องถิ่นอำเภอ
นายบุญชนะ เรืองชู
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
ท้องถิ่นอำเภอเมืองตรัง
นางสาววิยดา คุรุปัญญา
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
ท้องถิ่นอำเภอกันตัง
นางสาวสุดารัตน์ วงศ์เทพวาณิชย์
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ ท้องถิ่นอำเภอปะเหลียน
   
นายสมพร ติ้นอ๋อง
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
ท้องถิ่นอำเภอย่านตาขาว
นายวิสุทธิ์ บัวบาน
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
ท้องถิ่นอำเภอห้วยยอด
นางสาวปราณี คำแหง
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ
ท้องถิ่นอำเภอรัษฎา
นายอนันต์ ตันติมาภรณ์
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
ท้องถิ่นอำเภอสิเกา
นายขจรศักดิ์ ชุมแก้ว
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
ท้องถิ่นอำเภอนาโยง
นายจิระ ภักดี
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
ท้องถิ่นอำเภอวังวิเศษ
นางชนิกานต์ อุไรรัตน์
เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นชำนาญงาน
ท้องถิ่นอำเภอหาดสำราญ