ฝ่ายบริหารทั่วไป
 
นางสาวจุฑามาศ
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาวปราณี ฉุ้นย่อง
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
นางสาวอัญมณี เซ่งเซี่ยง
พนักงานวิเคาระห์นโยบายและแผน
นางนิสา ซุ่นสั้น
พนักงานทำความสะอาด
นายสมรรถ เสลา
พนักงานขับรถยนต์