กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
 
นายวิจิตต์ หวานนวล
ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
นายชัยยุทธ์ แกล้วทนงค์
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
นางบุษบา ใจแข็ง
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
นายศราวุธ พิพัฒน์ผล
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ