กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาท้องถิ่น
 
นายสมเชต เรืองอินทร์
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
นางสาวสบาย พรหมสุวรรณ์
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
นางเพ็ญนภา สังยวน
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
นางสาวปาริดา เอียดตรง
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
ว่าที่ร้อยตรีหญิง ลักษมี พันธ์งาม
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
นางสาวปวรวรรณ จันทร์นวล
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
นายอภิวัฒน์ รุ่งเช้า
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
นางสาวณัฐวีร์ เอกอุดมพงษ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น