กลุ่มงานเงินบัญชีและการตรวจสอบ
 
นางสาวนาถวดี คงเอี่ยม
ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
นางสาวเสาวภา คงนคร
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางเบญจวรรณ พรมเล็ก
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวสุวรรณา คงไชย
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นายก้องเกียรติ เอียดแจ่ม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวดารารัตน์ นาคเรือง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวพรจินดา เภาโพธิ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน