กฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
 
นายนันทโชติ สิงหพันธ์
นิติกรชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
นายรังสฤษดิ์ ส่งเสริม
นิติกรชำนาญการ
นางสาวสุภาวดี วงศ์มาลามาศ
นิติกรปฏิบัติการ
นางสุวรรณี กุญชรินทร์
เจ้าพนักงานเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญงาน