ประกาศ ก.ท.จ.ตรัง / ก.อบต.จ.ตรัง
     
ประกาศ ก.ท.จ.ตรัง / ก.อบต.จ.ตรัง ระกาศ ก.อบต.จังหวัดตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 2)
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 05 สิงหาคม 2562